Disclaimer

Alle informatie op deze website (daaronder worden begrepen ook alle websites behorende bij Kolstein Retail, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video – en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, etc.), is eigendom van Kolstein Retail, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

De informatie mag alleen worden gebruikt voor privédoeleinden. De informatie op de sites van Kolstein Retail mogen niet commercieel worden geëxploiteerd. De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de PC van de gebruiker. Daarbuiten mag niets van de op deze website aanwezige of van deze website te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kolstein Retail.